Kurz SBS

Každý pracovník SBS musí vlastniť preukaz odbornej spôsobilosti. Na jeho získanie je potrebné absolvovať kurz SBS a následne úspešne zložiť skúšku pred odbornou komisiou. Pre záujemcov o prácu v SBS je určený kurz odbornej spôsobilosti typu „S“. Platnosť preukazu je 10 rokov.

• Preukaz typu „S“ – preberané témy v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 634/2005 Z.z.: základy právneho poriadku, Ústava SR, všeobecne záväzné predpisy pre poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, základy trestného práva, základy kriminalistiky, zákon o priestupkoch, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o policajnom zbore, železničnej polícii, vojenskej polícii, Slovenskej informačnej službe. Uchádzači ďalej získajú vedomosti z taktiky a techniky vykonávania zásahov, prvej pomoci a požiarnej prípravy. Rozsah kurzu je 78 hodín.

Prevádzkovatelia bezpečnostných služieb musia vlastniť preukaz odbornej spôsobilosti typu P, ktorý získajú po absolvovaní kurzu odbornej spôsobilosti typu „P“.

• Preukaz typu „P“ – v zmysle § 4 ods. 2 vyhlášky č. 634/2005 Z.z.: rovnaké témy ako na kurzoch pre preukaz typu „S“, doplnené o problematiku manažmentu. Rozsah kurzu je 100 hodín.


Podmienky pre vydanie preukazu odbornej spôsobilosti:


• Absolvovanie odborného kurzu
• Prihlásenie sa na skúšku do 6 tich mesiacov od ukončenia odbornej prípravy
• Zaplatenie poplatku za odbornú prípravu a správnych poplatkov
• Úspešné absolvovanie skúšky, ktorá sa skladá z písomného testu a ústnej skúšky. Písomný test typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých jedna je správna.